Γκαῖτε, ἀπ᾿ τὰ κείμενά του περὶ Μορφολογίας

Νὰ κοιτάζῃς  ε ὔ ρ ω σ τ α
μές στὸν ἑαυτό σου –
δίχως νὰ κλονίζεσαι·
χωρὶς ἀπάτες,
δίχως ὀνειροφαντασιές·
μὲ βλέμμα καθάριο
νὰ  τ ο λ μ ᾷ ς
καὶ νὰ βουτᾶς στὰ βάθη.
Ὅλα τοῦτα σπάνιο τάλαντο!..
Κι ὅ,τι κι ἂν βρεθῇ
ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ ἀνασκάλευμα,
σπάνια κιόλας τύχη
γιὰ ὁλάκερο τὸν κ ό σ μ ο [].

Ἔμμετρη ἀπόδοση

kandinsky-concentric-cycles

Wassily Kandinsky. Χρωματικὲς μελέτες: τετράγωνα μ᾿ ὁμόκεντρους κύκλους.1913.